Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, jako správce osobních údajů (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“), svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail za účelem: propagace služeb VC Na Karmeli.

Souhlas je udělen na dobu 5 let.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na adrese http://www.skoda-auto.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju nebo písemně na adrese společnosti ŠKODA AUTO. Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu. Obecné informace o přístupu k ochraně osobních údajů jsou k dispozici také na webové adrese http://www.skoda-auto.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci těchto činností:

ZASÍLÁNÍ PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ VC NA KARMELI

Účel zpracování:
Propagace VC Na Karmeli

Popis účelu zpracování:
Pokud nám k tomu udělíte souhlas, zařadíme Vás do evidence zájemců o newsletter VC Na Karmeli a několikrát měsíčně Vám na Váš email zašleme informace o nových kulturních pořadech, případně informačních dopisů s aktualizovanou nabídkou služeb VC Na Karmeli.

Oprávnění ke zpracování:
Osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje

Doba zpracování a archivace:
5 let od udělení souhlasu

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. Osobní údaje mohou být rovněž v odůvodněných případech předmětem zpracování pro účely řešení právních záležitostí včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy a sledování a průběžné vyhodnocování právních rizik.

REZERVACE VSTUPENEK

Účel zpracování:
Rezervace vstupenek na akce

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro plnění Vaší objednávky v rezervačním / prodejním portálu ColosseumTicket, přes který s Vámi sjednáváme rezervace vstupenek na akce ve VCNK a používáme je pro komunikaci s Vámi v souvislosti s organizací těchto akcí, včetně přijetí objednávky, zajištění jejího plnění, automatického vygenerování faktury a následného doručení objednávky.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Váminebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Síťové identifikátory
Transakční údaje

Doba zpracování a archivace:
10 let od vyřízení objednávky

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Obchodní partner vyřizující objednávky z rezervačního systému.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás na základě zadání do rezervačního / prodejního portálu ColosseumTicket

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. Osobní údaje mohou být rovněž v odůvodněných případech předmětem zpracování pro účely řešení právních záležitostí včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy a sledování a průběžné vyhodnocování právních rizik.

Jaké máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností ŠKODA AUTO ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese:
http://www.skoda-auto.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju

Telefonicky na tel. čísle:
800 600 000

Písemně na adrese:
ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost ŠKODA AUTO požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO.
web: http://www.skoda-auto.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju
e-mail: dpo@skoda-auto.cz

Možnost podání stížnosti
Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

web: http://www.uoou.cz/
tel.: +420 234 665 111
adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

MENU